Definitioner Tildelingsprocedure Mulige vilkår Tidsfrister Overdragelse Misligholdelse Overskridelse af frist Misligholdelse af vilkår Tilsyn og håndhævelse Andre myndigheder Særlige bestemmelser Dispensation Klager Meddelte arealtildelinger

Misligholdelse af vilkår

Stk. 1. Såfremt Kommunalbestyrelsen skønner, at øvrige vilkår i en udnyttet arealtildeling ikke er overholdt, kan Kommunalbestyrelsen meddele en frist for berigtigelse af forholdet. Såfremt fristen ikke overholdes, indleder Kommunalbestyrelsen skridt til at berigtige forholdet, jf. § 60 i Inatsisartutlov nr.17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse, ved fremsendelse af varsling om tilbagetagelse.

Stk. 2. Såfremt en ansøger bevidst eller groft uagtsomt har afgivet urigtige oplysninger om forhold af væsentlig betydning for arealtildelingen, kan arealtildelingen bortfalde. Forinden bortfald underrettes arealtildelingsindehaveren skriftligt herom og meddeles en frist på mindst tre uger til at fremkomme med korrekte oplysninger med henblik på en fornyet sagsbehandling.

Stk. 3. En arealtildeling meddelt i forbindelse med byggeri er bortfaldet, såfremt byggetilladelsen er bortfaldet.

Sidst redigeret 8-4-2016


WEB by COWI