Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser for områdetyper A-E Kortsøgning

Du er her: Regler for byer og bygder Delområder Vedtaget 1A1

1A1  Boligområde ved Kujallerpaat

Lokation - by/bygd Nuuk 
Formål Boligformål 
Anvendelse generelt Boligområder 
Anvendelse

Detailområde A udlægges til boligbebyggelse i form af én-familie-, række-, kæde- og klynge-, karré-,
blok- eller punkthusbygninger.
Detailområde B udlægges til bolig-, detail-, erhvervs- og kollegiebebyggelse i form af
etagebygninger.
Detailområde C udlægges til offentligt kollegiebyggeri i form af etagebygninger.
Detailområde D udlægges til boligbebyggelse i form af etagebygninger.
Kommunalbestyrelsen kan tillade, at der i området kan drives virksomhed, som almindeligvis kan
udføres i beboelsesområder. Virksomheden skal drives på en sådan måde, at områdets karakter af
beboelsesområde ikke brydes, herunder ved skiltning. Virksomheden må ikke medføre ulempe for de
omkringboende og må ikke medføre mærkbart behov for yderligere parkering.

 
Bebyggelse

Detailområde A: Restrummeligheden er fuldt udnyttet. Eksisterende byggefelter er udlagt som vist
på bilag 3B.
Detailområde B: Restrummeligheden er fuldt udnyttet. Eksisterende byggefelter er udlagt som vist
på bilag 3B.
Detailområde C: Der udlægges nye byggefelter som vist på bilag 3C.
Byggefelt C1-C4: Ny bebyggelse må opføres i op til 3-4 etager. Hvor terrænet tillader det, kan der
indrettes kælderetage.
Detailområde D: Eksisterende byggefelter er udlagt som vist på bilag 3A.

Byggefelt D1-D3: Ny bebyggelse må opføres i op til 4 etager.
Byggefelt D4: Ny bebyggelse må opføres i op til 3 etager.
Byggefelt D5: Ny bebyggelse må opføres i maksimalt 1½ etage.

 
Restrummelighed

Området er ca. 6,3 ha.
Der kan ske en fortætning i forbindelse med en byfornyelse i detailområde A, C og D.

 
Trafik og Teknisk Forsyning

Delområdet skal vejbetjenes fra Kujallerpaat, Sipisaq Kujalleq, Jagtvej og Aqqusinersuaq.
En kyststi skal kunne forløbe uhindret langs kysten.

 
Klausulerede zoner

Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 127,5 og veje ikke må anlægges over kote 121,5.

 
Særlige bestemmelser

Ingen særlige bestemmelser

 

Sidst redigeret 28-2-2018


WEB by COWI