Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser for områdetyper A-E Kortsøgning

Du er her: Regler for byer og bygder Delområder Vedtaget 1A15

1A15  Boligområde ved Kissarneqqortuunguaq

Lokation - by/bygd Nuuk 
Formål Boligformål 
Anvendelse generelt Boligområder 
Anvendelse

Området er udlagt til tæt og lav boligbebyggelse og etageboligbebyggelse i form af karré-, blok- eller boligtårn bebyggelse. Der kan opføres ældreboliger, handikapboliger og kollegiebebyggelse i området.

I detailområde A kan stueetagen anvendes til enkelte centerfunktioner som institutioner, foreningslokaler, service erhverv og butikker.

 
Eksisterende forhold

Området er et delvist bebygget boligområde. Området har et areal på cirka 8,2 ha.

 
Bebyggelse

Indenfor detailområderne A, B, og C må der opføres ca. 400 boliger.

Ny bebyggelse må kun placeres indenfor de på kortbilag 3 viste byggefelter og kun indenfor de to byggezoner, 4A og 4B for byggefelt 4.

Inden for detailområde A er nye byggemuligheder forbeholdt ejerne af de eksisterende bygninger, som byggefelter overlapper

Detailområde A:

For byggefelter 1, 5 og byggezone 4A må ny bebyggelse opføres i op til 5 etager og med maks. kipkote på 60 m.o.h.

For byggefelterne 2 og 3 må ny bebyggelse opføres i optil 10 etager og med maks. kipkote på 80 fra m.o.h.

For byggefelt 7 og byggefelt 4B, må ny bebyggelse opføres i op til 6 etager med maks. kipkote på 65 m.o.h

Ny bebyggelse skal følge facadelinjen illustreret på bilag 3.

Ny bebyggelse må for byggefelt 4 kun placeres indenfor de to udlagte byggezoner 4A og 4B jf. bilag3

Detailområde B:

Bebyggelsen skal udformes som aflange blokke i maks 6 etager mod syd og 4 etager mod nord, med en taghældning på min. 7 grader på langs af bygningen.

Detailområde C:

Ny bebyggelse må opføres i maks. 8 etager.

Detailområde D:

Efter udbyggelsen af detailområderne A, B og C vil der kunne opføres ny bebyggelse i Detailområde D. Der skal dog først fastlægges detaljerede bestemmelser for dette i et nyt særskilt kommuneplantillæg.

For alle nævnte etager gælder at stuen er første etage i detailområderne A, B og C .

 
Restrummelighed

Områdets areal er ca. 8,1 ha.

 
Trafik og Teknisk Forsyning

Området skal trafikbetjenes fra Kissarneqqortuunnguaq jf. bilag 3

Stiforbindelsen mellem vejene Eqalugalinnguit og Kissarneqqortuunnguaq, skal indarbejdes i området således, at den gives et forløb, der fortsat sikrer den som en direkte forbindelse. Stien skal kunne benyttes hele året.

 
Bevaringshensyn

Ingen særlige hensyn

 
Klausulerede zoner

Dele af området er omfattet af spærrezonen for vandreservoiret. Arealet inden for spærrezonen må ikke bebygges af hensyn til risiko for forurening af drikkevandet.

 
Byfornyelse

Der sker en byfornyelse af området langs Kissarneqqortuunnguaq.

Eksisterende bygninger i detailområde A, må ikke ombygges eller tilbygges og skal erstattes af etagebebyggelse.

 
Særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser 





Sidst redigeret 20-12-2019


WEB by COWI