Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser for områdetyper A-E Kortsøgning

Du er her: Regler for byer og bygder Delområder Vedtaget 1A16

1A16  Boligområde ved vandsøen

Lokation - by/bygd Nuuk 
Formål Boligformål 
Anvendelse generelt Boligområder 
Anvendelse

Området er udlagt til blandet boligbebyggelse.
Kommunalbestyrelsen kan tillade, at der i området kan drives sådan virksomhed, som almindeligvis kan udføres i beboelsesområder. Virksomheden skal drives på en sådan måde, at områdets karakter af beboelsesområde ikke brydes, herunder ved skiltning. Virksomheden må ikke medføre ulempe for de omkringboende og må ikke medføre mærkbart øget behov for parkering.
Arealer, der ikke anvendes til bebyggelse og anlæg, skal indrettes til opholdsarealer eller fremstå i naturtilstand.
Der må opføres en bygning til tekniske formål i området.

 
Eksisterende forhold

Området er ubebygget og har et areal på cirka 5,6 ha.

 
Bebyggelse

Delområdet kan bebygges med 10 etagehuse på 3½ etage.
Der kan opføres maksimal 4 boliger pr. etage. Tagetagen skal indrettes som enten tilknyttet lejligheder på de øverste etager eller som maksimalt to selvstændige lejlighed.
Bebyggelse skal have samme orientering som bebyggelsen på C. E. Janssensvej og udformes med symmetriske sadeltage med gavlen orienteret mod den fælles adgangsvej.
Bebyggelsen skal udføres med symmetrisk saddeltage.

 
Restrummelighed

Delområdets areal er ca. 6,0 ha. Området kan rumme op til omkring 140 boliger.

 
Trafik og Teknisk Forsyning

Området vejbetjenes fra C.E. Janssensvej.

 
Bevaringshensyn

Ingen særlige bestemmelser

 
Klausulerede zoner

Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 127,5 og veje ikke må anlægges over kote 121,5. Bestemmelser for spærrezonen omkring vandindvindings-området skal respekteres. Inden for spærrezonen er det ikke
tilladt at opføre anlæg og udføre aktiviteter, som kan forurene vandressourcen.

 
Særlige bestemmelser

Ingen særlige bestemmelser

 

Sidst redigeret 22-6-2017


WEB by COWI