Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser for områdetyper A-E Kortsøgning

Du er her: Regler for byer og bygder Delområder Vedtaget 1A18

1A18  Boligområde ved C.E. Jansensvej

Lokation - by/bygd Nuuk 
Formål Boligformål 
Anvendelse generelt Boligområder 
Anvendelse

Området er udlagt til offentligt boligbyggeri i form af tæt / lav boligbebyggelse.
Kommunalbestyrelsen kan tillade, at der i området kan drives sådan virksomhed, som almindeligvis kan udføres i beboelsesområder. Virksomheden skal drives på en sådan måde, at områdets karakter af beboelsesområde ikke brydes, herunder ved skiltning. Virksomheden må ikke medføre ulempe for de omkringboende og må ikke medføre
mærkbart øget behov for parkering.
Arealer, der ikke anvendes til bebyggelse og anlæg, skal indrettes til opholdsarealer eller fremstå i naturtilstand.
For detailområde I gælder desuden de overordnede bestemmelser for områdets anvendelse, jf. § 3 i Lokalplan 1C18-1, Teleområdet.

 
Eksisterende forhold

Området er et delvist bebygget boligområde. Området har et areal på cirka 3,6 ha og rummer cirka 26 boliger.

 
Bebyggelse

Detailområde I kan bebygges med 13 dobbelthuse i op til 1½ etager. Desuden gælder de overordnede bestemmelser i Lokalplan 1C18-1 om bebyggelse, (jf. § 1).
Detailområde II kan bebygges med op til 16 boliger i op til 1 etage med udnyttet tagetage. Bebyggelse i detailområde II skal gives samme orientering som eller stå vinkelret på bebyggelsen i detailområde I og skal udformes med sadeltage.
Bebyggelse skal gives en placering og udformning, der nøje er tilpasset terræn.

 
Restrummelighed

Delområdets areal er ca. 3,3 ha. Når detailområde II er bebygget, vil delområdet være fuldt udbygget.

 
Trafik og Teknisk Forsyning

Området vejbetjenes fra C.E. Janssensvej.

 
Bevaringshensyn

Ingen særlige bestemmelser

 
Klausulerede zoner

Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 127,5 og veje ikke må anlægges over kote 121,5.

 
Særlige bestemmelser

Ingen særlige bestemmelser

 

Sidst redigeret 6-10-2017


WEB by COWI