Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser for områdetyper A-E Kortsøgning

Du er her: Regler for byer og bygder Delområder Vedtaget 1A5

1A5  Enfamiliehuse ved Tuapannguit

Lokation - by/bygd Nuuk 
Formål Boligformål 
Anvendelse generelt Boligområder 
Anvendelse

Området må kun anvendes til boligformål. Området må kun anvendes til fritliggende enfamiliehuse og dobbelthuse. Der må ikke drives butik eller kiosk i området.

 
Eksisterende forhold

Området har et areal på cirka 2,5 ha og rummer cirka 30 boliger.

 
Bebyggelse

Det bebyggede grundareal må ikke overstige 150 m2. Huse må opføres i 1½ etage, hvor hovedetagen tæller én fuld etage og en udnyttet tagetage udgør den ½ etage. Hvor terrænet muliggør det, kan der gives tilladelse til at etablere beboelig kælder. Fundamenter og sokler må ikke gives en større højde end nødvendigt for at holde hovedtagen fri af terræn. Tagene skal udføres som symmetriske saddeltage.

 
Restrummelighed

Når de udlagte byggefelter på Bilag 2 er udnyttet, er området fuldt bebygget og uden restrummelighed.

 
Trafik og Teknisk Forsyning

Spildevand skal afledes til offentlig kloak. Overfladevand må ikke ledes til det offentlige kloaknet.

 
Bevaringshensyn

Ingen særlige bestemmelser

 
Klausulerede zoner

Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af dels
et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse.
Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale
flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 127,5 og veje ikke må anlægges
over kote 121,5.

 
Byfornyelse

Ingen særlige bestemmelser

 
Særlige bestemmelser

Ingen særlige bestemmelser

 

Sidst redigeret 14-10-2020


WEB by COWI