Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser for områdetyper A-E Kortsøgning

Du er her: Regler for byer og bygder Delområder Vedtaget 1A6

1A6  Qaqortoq & Avannarliit, Nuuk

Lokation - by/bygd Nuuk 
Formål Boligformål 
Anvendelse generelt Boligområder 
Anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse og dobbelthuse. Der er mulighed for indpasning af erhverv i begrænset omfang, så længe flg. opfyldes:

  • Virksomheden skal drives af den, der bebor ejendommen.
  • Virksomheden skal drives på en sådan måde, at områdets karakter af beboelsesområde ikke brydes, herunder ved skiltning og belysning.
  • Virksomheden må ikke medføre gener for de omkringboende, f.eks. i form af røg- og lugtgener.
  • Virksomheden må ikke medføre mærkbart øget behov for parkering.
 
Eksisterende forhold

Området er 15 ha.

 
Bebyggelse

Ny bebyggelse skal i udformning, materialer og farver tilpasses eksisterende bebyggelse.

Bygninger må ikke overstige 1 ½ etage. Da området har stor kulturhistorisk værdi, skal al bebyggelse indpasses i omgivelserne og der kan derfor stilles skærpede krav.

Der må ikke udføres terrænregulering, der har til formål at hæve bygningen op i en højere terrænkote.
Al nybyggeri og betydelige bygningsændringer skal godkendes for at sikre at områdets kulturværdier ikke skæmmes uhensigtsmæssigt.

 
Restrummelighed

Delområdet er fuldt udbygget, og der udlægges ikke nye byggefelter i området

Eksisterende bebyggelse kan udvides eller nedrives og genopføres som nybyggeri indenfor de eksisterende byggefelter (se bilag 2 & 3), op til 100 m2 og enkelte steder 120 m2.

Detailområde 1:

Nedrives eksisterende bebyggelse i detailområde 1, skal det genopføres efter den eksisterende volumen. Dvs. eksisterende sokkelhøjde, kipkote og taghældning skal genetableres i den nye
bebyggelse.

Yderligere bestemmelser vedrørende bebyggelsens omfang findes i de detaljerede bestemmelser.

 
Trafik og Teknisk Forsyning

Området vejbetjenes fra Gertrud Rasksvej, Qaanniviit og Heilmannit Aqq.

Hvor terræn- og vegetationsforholdene i området tillader, kan arealtildeling til anlæg af parkeringsplads i tilknytning til den enkelte bolig godkendes.

 
Bevaringshensyn

B-149, B-292, B-837, B-843, B-841 og B-978 er bevaringsværdige bygninger.

Detailområde 1 er et bevaringsområde. De eksisterende dimensioner på den enkelte bygning skal fastholdes, da de samlet set er en væsentlig bevaringsværdig værdi i området.

Bevaringsværdige områder, samt bygninger og anlæg skal søges bevaret. Kommunalbestyrelsen kan stille krav til ansøgte ændringer for at sikre bevaringsinteresserne. Tilbygninger eller indpasning af ny bebyggelse i bevaringsområder skal ske under størst mulig hensyntagen til bebyggelsens karakter og særpræg. Istandsættelse og vedligehold af bevaringsværdige bygninger skal udføres med respekt for det oprindelige formsprog, konstruktion og materialevalg.

 
Klausulerede zoner

Der findes ingen særlige miljøkrav eller klausulerede zoner i delområdet

 
Byfornyelse

Byfornyelse skal ske efter en samlet plan.

 

Sidst redigeret 31-8-2018


WEB by COWI