Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser for områdetyper A-E Kortsøgning

Du er her: Regler for byer og bygder Delområder Vedtaget 1C14

1C14  Nuutoqaq

Lokation - by/bygd Nuuk 
Formål Centerformål 
Anvendelse generelt Områder til fælles formål 
Anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til centerformål inden for detailhandel, offentlig og privat service, boliger, hotel, restauranter samt offentlig administration og institutioner. 
Eksisterende forhold Området er et centerområde ved Nuuks første havn, som rummer mange bygninger fra kolonitiden. Området har et areal på cirka 4,6 ha. 
Bebyggelse Ny bebyggelse kan opføres i op til 4 etager. Ubebyggede arealer og fælles friarealer bevares så vidt muligt i naturtilstand. 
Restrummelighed Der kan ikke udlægges nye byggefelter i området. Der kan opføres nyt byggeri som erstatning og udvidelse af eksisterende bebyggelse. 
Trafik og Teknisk Forsyning Området vejbetjenes fra Gertrud Rasksvej og Hans Ejedesvej. 
Bevaringshensyn B-48, B-398, B-515, B-514, B-34, B-58, B-2370, B-32, B-75, B-53, B-81, B-29, B-70, B-1859, B-1860 og B-66 er bevaringsværdige. Disse bygninger må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse. Området er udpeget som særligt bevaringsværdigt område (§2-område)
Der kan ske byfornyelse af området, herunder nedrivning af eksisterende bebyggelse. Byfornyelsen skal ske efter en samlet plan. 
Klausulerede zoner Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 127,5 og veje ikke må anlægges over kote 121,5. 
Særlige bestemmelser B-36, B-37, B-43, B-68, B-74, og B-78 er fredede. 

Sidst redigeret 3-4-2017


WEB by COWI