Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser for områdetyper A-E Kortsøgning

Du er her: Regler for byer og bygder Delområder Vedtaget 1C15

1C15  Seminarieområdet

Lokation - by/bygd Nuuk 
Formål Centerformål 
Anvendelse generelt Områder til fælles formål 
Anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af skole, institutioner, kultur- og idrætsfaciliteter og lignende offentlige formål. 
Eksisterende forhold Området er et bebygget område til offentlige formål, som overvejende rummer undervisnings- og kollegiebygninger. Området har et areal på cirka 7,2 ha. 
Bebyggelse Før ny bebyggelse kan opføres, skal der udarbejdes en samlet plan for hele området, som fastlægger bebyggelsens art, omfang og placering samt detaljerede bestemmelser for områdets udvikling. Ny bebyggelse skal med hensyn til placering og udformning afstemmes i forhold til delområdets bevarede struktur og områdets historiske karakter. 
Restrummelighed Der kan ikke udlægges nye byggefelter i området. Der kan opføres nyt byggeri som erstatning og udvidelse af eksisterende bebyggelse. 
Trafik og Teknisk Forsyning Området vejbetjenes fra Gertrud Rasksvej. 
Bevaringshensyn B-131, B-132, B-148 og B151 er bevaringsværdige. Disse bygninger må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse.
B-1280 (nødelværket) skal nedrives, når driften ophører. 
Klausulerede zoner Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 127,5 og veje ikke må anlægges over kote 121,5. Området er omfattet af indsigtszone for teleanlægget. Indsigtszonen er variabel og afhænger af teleanlæggets placering på terrænet. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for indsigtszonen. 
Særlige bestemmelser B-144 og B-1401 er fredede. 

Sidst redigeret 3-4-2017


WEB by COWI