Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser for områdetyper A-E Kortsøgning

Du er her: Regler for byer og bygder Delområder Vedtaget 1C16

1C16  Centerområde ved Kissarneqqortuunnguaq

Lokation - by/bygd Nuuk 
Formål Centerformål 
Anvendelse generelt Områder til fælles formål 
Anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til centerformål med bymæssige funktioner så som i form af institutioner og undervisningsfunktioner, kultur- og idrætsfaciliteter, administration og lignende offentlige formål, samt butikker, liberale erhverv, servicevirksomhed, hotel og boliger.

 
Eksisterende forhold

Området er på ca. 5,5 ha.

 
Bebyggelse

I DETAILOMRÅDE A,B & D kan bebyggelse opføres i op til 1-3 etager.
I DETAILOMRÅDE C i kan bebyggelse opføres i op til 5 etager.
I DETAILOMRÅDE E kan bebyggelser på byggefelt E1-7 opføres i 1 etage med udnyttet tagetage, og for byggefelt E8-10 i op til 3 etager.

 
Restrummelighed

Området har en samlet restrummelighed på 10.000 m² afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Der kan endvidere etableres nybyggeri i forbindelse med nedrivning af eksisterende bebyggelse. Efter sanering af eksisterende bebyggelse har området en samlet restrummelighed på 15.000 m² til centerformål og 40 boliger, afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet, regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.

 
Trafik og Teknisk Forsyning

Området vejbetjenes fra H.J. Rinksvej, via Børnehjemsvej og Kissarneqqortuunnguaq, samt ved forlængelse af Inspektørbakken.

 
Bevaringshensyn

Den sydlige del af området, mellem Vandsøvej og Børnehjemsvej (detailområde E), er udpeget som bevaringsværdigt område (§ 3-område), som del af byområdet ved Inspektørbakken. Tilbygninger eller indpasning af ny bebyggelse i bevaringsområder skal ske under størst mulig hensyntagen til bebyggelsens karakter og særpræg.

 
Klausulerede zoner

Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 127,5 og veje ikke må anlægges over kote 121,5.

 
Byfornyelse

Der kan ske byfornyelse i den del af området, der ikke er udpeget som bevaringsværdigt herunder nedrivning af eksisterende bebyggelse.

 
Særlige bestemmelser

Ingen særlige bestemmelser

 

Sidst redigeret 2-6-2020


WEB by COWI