Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser for områdetyper A-E Kortsøgning

Du er her: Regler for byer og bygder Delområder Vedtaget 1C3

1C3  Centerområde ved Aqqusinersuaq

Lokation - by/bygd Nuuk 
Formål Centerformål 
Anvendelse generelt Områder til fælles formål 
Anvendelse

Området kan anvendes til fælles formål, så som boliger, institutioner, butikker, liberale erhverv,
servicevirksomheder m.v.
Der kan endvidere indpasses ikke-miljøbelastende erhvervstyper som værksteds- og
håndværksvirksomhed, lager, transport o.l.
Ubebyggede arealer, der ikke er udlagt til andet formål, må kun indrettes og benyttes som fælles
offentlige friarealer, og skal gives en udformning, der harmonerer med områdets beliggenhed og anvendelse.

 
Eksisterende forhold Området er et bebygget centerområde. Området har et areal på cirka 5,8 ha. 
Bebyggelse

Ny bebyggelse kan opføres i op til 5 etager.

DETAILOMRÅDE IV
Bebyggelse kan opføres indenfor udlagte byggefelter (se bilag 2) og tillades opført i op til 8 etager.
Byggefelter udlægges til arealrettighedshaver af B-2320, B-2321 & B-252
Forinden ny bebyggelse i detailområde II skal der tilvejebringes detaljerede bestemmelser i et
særskilt kommuneplantillæg.

 
Restrummelighed

Når udlagte byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden
restrummelighed.

 
Trafik og Teknisk Forsyning

Området vejbetjenes fra Svend Jungep Aqqutaa og Qatserisut.

 
Bevaringshensyn

Der kan ske byfornyelse af området, herunder nedrivning af eksisterende bebyggelse. Byfornyelsen
skal ske efter en samlet plan.

 
Klausulerede zoner

Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels
et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse.
Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale
flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 127,5 og veje ikke må anlægges
over kote 121,5.

 
Særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser 

Sidst redigeret 20-12-2019


WEB by COWI