Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser for områdetyper A-E Kortsøgning

Du er her: Regler for byer og bygder Delområder Vedtaget 20B5

20B5  Erhvervs- og havneområde ved Ny Lufthavnsvej

Lokation - by/bygd Paamiut 
Formål Erhvervs- og havneformål 
Anvendelse generelt Erhvervs- og havneområder 
Anvendelse

Området er udlagt til erhvervs- og havneerhverv i form af produktionsvirksomhed, fiskeindustri, håndværk, kajanlæg, lager og administrationsbygninger, der er nødvendige for havnens og virksomhedernes drift – samt midlertidig stenbrud.

Der kan ikke opføres eller indrettes bebyggelse til boligformål, hvilket også inkluderer indkvartering, i
området. På ubebyggede arealer kan der indrettes arbejds og oplagsarealer efter nærmere retningslinjer
fastsat af kommunalbestyrelsen, herunder vedrørende afskærmning og indhegning.

 

 
Eksisterende forhold Området er et delvist bebygget erhvervs- og havneområde. Området har et areal på cirka 13,5 ha og rummer cirka 3 bygninger. 
Bebyggelse

Bebyggelseshøjde i detailområde A må ikke overstige 20 m målt fra færdigt terræn til kip. Dog maksimalt kote 25.0.

Bebyggelseshøjde i detailområde B må ikke overstige 20 m målt fra færdigt terræn til kip. Dog maksimalt kote 25.0.

Bebyggelseshøjde i detailområde C må ikke overstige 20 m målt fra færdigt terræn til kip. Dog maksimalt kote 25.0.

Bebyggelseshøjde i detailområde E må ikke overstige 20 m målt fra færdigt terræn til kip. Dog maksimalt kote 25.0

Det bebyggede areal må maksimalt udgøre 75 % af et detailområde.

 
Restrummelighed

Området har en restrummelighed på 5000 m² afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.

 
Trafik og Teknisk Forsyning

Der skal etableres vej mellem Kangerlussussuk og Aalisakkerivik. Udgiften til vejen eksklusiv asfaltering afholdes af arealhaver og overdrages derefter til Kommuneqarfik Sermersooq. Endelig udformning af vejen skal godkendes af Kommuneqarfik Sermersooqs anlægsafdeling.

 
Bevaringshensyn Ingen særlige bestemmelser 
Klausulerede zoner

Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 75,5 og veje ikke må anlægges over kote 69,5.

Området er omfattet af sikkerhedszonen omkring tankanlægget. Inden for sikkerhedszonen, som omfatter arealer inden for 20 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger, må der ikke uden særlig tilladelse etableres bygning eller oplag.

 
Etaper

På detailområde A kan opførelse af produktionsfaciliteter udføres i 2 etaper og kajanlægget kan etableres og udvides efter behov.

Kajanlæg i detailområde C kan etableres og udbygges efter behov.

 
Særlige bestemmelser

Der kan i detailområde B, C, D og E etableres særligt forurenende virksomhed jf. Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet, kap 5.

 

Sidst redigeret 9-9-2018


WEB by COWI