Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser for områdetyper A-E Kortsøgning

Du er her: Regler for byer og bygder Delområder Vedtaget 20C1

20C1  Kolonihaveområdet

Lokation - by/bygd Paamiut 
Formål Centerformål 
Anvendelse generelt Områder til fælles formål 
Anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til centerformål inden for detailhandel, offentlig og privat service, boliger, hotel, restauranter samt offentlig administration og institutioner. 
Eksisterende forhold Området er et bebygget centerområde. Området har et areal på cirka 5,8 ha og rummer cirka 30 bygninger. 
Bebyggelse Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etager. Ny bebyggelse skal med hensyn til placering og udformning afstemmes i forhold til delområdets bevarede struktur og områdets historiske karakter. Ny bebyggelse skal i udformning, materialer og farver tilpasses eksisterende bebyggelse. 
Restrummelighed Området har en restrummelighed på 5000 m² afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed. 
Trafik og Teknisk Forsyning Området vejbetjenes fra Kirkegårdsvej og Aqqusinertaaq. 
Bevaringshensyn B-15, B-54, B-56, B-63, B-68, B-7, B-10, B-17, B-19, B-38, B-55, B-85, B-86, B-314, B-406 og B-980 er bevaringsværdige. Disse bygninger må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse. Området er udpeget som særligt bevaringsværdigt område (§2-område). 
Klausulerede zoner Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 75,5 og veje ikke må anlægges over kote 69,5. 
Særlige bestemmelser B-30, B-61 og B-83 er fredet. 

Sidst redigeret 3-4-2017


WEB by COWI