Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser for områdetyper A-E Kortsøgning

Du er her: Regler for byer og bygder Delområder Vedtaget 30A11

30A11  Nyt boligområde mod sydøst

Lokation - by/bygd Tasiilaq 
Formål Boligformål 
Anvendelse generelt Boligområder 
Anvendelse

Området er udlagt til blandet boligbebyggelse.
Området kan indeholde boliger, friarealer, fælleshuse for beboer i området, samt bygninger og anlæg til områdets tekniske forsyning. Der kan indpasses en mindre dagligvarebutik til lokalområdets forsyning.
Kommunalbestyrelsen kan tillade, at der i området kan drives sådan virksomhed, som almindeligvis kan udføres i beboelsesområder. Virksomheden skal drives på en sådan måde, at områdets karakter af beboelsesområde ikke brydes, herunder ved skiltning. Virksomheden må ikke medføre ulempe for de omkringboende og må ikke medføre mærkbart øget behov for parkering.

Arealer, der ikke anvendes til bebyggelse og anlæg, skal indrettes til fri- og opholdsarealer eller fremstå som naturgrund.

 
Eksisterende forhold

Området er et ubebygget boligområde. Området har et areal på cirka 3,6 ha.

 
Bebyggelse

Bebyggelse kan opføres i op til 3 etager.

 
Restrummelighed

Området er på ca. 3,6 ha. Området har en restrummelighed på mellem 20 og 80 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udforming. Når byggefelterne i nærværende kommuneplantillæg er udnyttet, regnes området for fuldt udbygget uden restrummelighed.

 
Trafik og Teknisk Forsyning

Området vejbetjenes fra Napparngummut.

 
Bevaringshensyn

Ingen særlige bestemmelser

 
Klausulerede zoner

Ingen særlige bestemmelser

 
Særlige bestemmelser

Ingen særlige bestemmelser

 

Sidst redigeret 29-6-2017


WEB by COWI