Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser for områdetyper A-E Kortsøgning

Du er her: Regler for byer og bygder Delområder Vedtaget 30B4

30B4  Område til erhvervs- og havneformål i Tasiilaq

Lokation - by/bygd Tasiilaq 
Anvendelse generelt Erhvervs- og havneområder 
Anvendelse

Områder til erhvervs- og/eller havnemæssige formål kan anvendes til kontor, entreprenørvirksomhed, lager og pakhus, håndværk, værksted, produktion, transport, industri, oplagsvirksomhed, engroshandel, tankanlæg, fiskefabrik, kaj- og moleanlæg, skibsværft, terminalfunktioner, oplag og tekniske anlæg.

Ubebyggede arealer skal holdes ryddelige. Såfremt brugen af et areal er til gene for omgivelserne, eller anvendelsen på anden måde betinger det, kan Kommunalbestyrelsen kræve at området indhegnes.

 
Bebyggelse

Bebyggelse kan opføres i op til 2½ etager.

 
Restrummelighed

Området er ca. 2,3 ha. Området har en restrummelighed på 9.000 m2 afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når byggefeltet i nærværende kommuneplantillæg er udnyttet, regnes området for fuldt udbygget uden restrummelighed.

 
Trafik og Teknisk Forsyning

Området trafikbetjenes fra det eksisterende net af veje og kørespor ved tankanlægget og heliporten.

 
Klausulerede zoner

Området ligger inden for det hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade) jf. Bilag 1. I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg ikke opføres over kote 53,3. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet.
En del af området ligger inden for sikkerhedszone omkring tankanlæg. Sikkerhedszonen har en radius på 50 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger, jf. bilag 1. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen.

 

Sidst redigeret 28-6-2017


WEB by COWI