Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser for områdetyper A-E Kortsøgning

Du er her: Regler for byer og bygder Delområder Vedtaget 30C1

30C1  Tasiilaq Bymidte

Lokation - by/bygd Tasiilaq 
Formål Centerformål 
Anvendelse generelt Områder til fælles formål 
Anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til centerformål inden for detailhandel, offentlig og privat service, boliger, hotel, restauranter samt offentlig administration og institutioner. 
Eksisterende forhold Området er et næsten fuldt udbygget centerområde. Området har et areal på cirka 5,8 ha og rummer cirka 40 bygninger. 
Bebyggelse Ny bebyggelse kan opføres i op til 2½ etager eller med en maksimal højde på 8 m. Ny bebyggelse skal med hensyn til placering og udformning afstemmes i forhold til delområdets bevarede struktur og områdets historiske karakter. 
Restrummelighed Der kan ikke udlægges nye byggefelter i området. Der kan opføres nyt byggeri som erstatning og som udvidelse af eksisterende bebyggelse. 
Trafik og Teknisk Forsyning Området vejbetjenes fra Naasuliartarpimmut, Nappartsimavimmur og Umiartortut Aqqulaa. 
Bevaringshensyn B-29, B-30, B-32, B-54 og B-59 er bevaringsværdige. Disse bygninger må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse. Området er udpeget som særligt bevaringsværdigt område (§2-område).
Der kan ske byfornyelse af området, herunder nedrivning af eksisterende bebyggelse. Byfornyelsen skal ske efter en samlet plan. 
Klausulerede zoner Ingen særlige bestemmelser 
Særlige bestemmelser B-41, B-42, B-47, B-48 og B-51 er fredede. 

Sidst redigeret 3-4-2017


WEB by COWI