Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser for områdetyper A-E Kortsøgning

Du er her: Regler for byer og bygder Delområder Vedtaget 3E5

3E5  Nuuk Lufthavn

Lokation - by/bygd Nuuk 
Formål Tekniske anlæg og infrastruktur 
Anvendelse generelt Tekniske anlæg og infrastrukturanlæg 
Anvendelse

Området er udlagt til lufthavn i form af landingsbane samt service- og erhvervsmæssige anlæg.

Der kan i området drives særligt forurenende virksomhed.

I detailområderne C og D er det tilladt at udsprænge fjeldhaller.

Delområdet inddeles i detailområderne A-G:

  • Detailområde A må kun anvendes til start- og landingsbane / rullebaner / standpladser / flyvesikkerhedsmæssige anlæg / infrastruktur såsom vejanlæg og forsyningsledninger. Uudnyttede arealer skal henstå i naturtilstand.
  • Detailområde B må kun anvendes til lufthavnsformål / rullevej/ taxiway / standpladser / hotel / terminal / hangarer / værksteder mv.
  • Detailområde C og D må kun anvendes til lufthavnsformål / erhverv mv. samt til infrastruktur og tekniske anlæg såsom vejanlæg, og forsyningsledninger - uudnyttede arealer skal henstå i naturtilstand. Detailområderne må ikke anvendes til formål, der tiltrækker fugle.
  • Detailområde E udlægges til infrastruktur i form af et nyt vandværk og de påkrævede tilknyttede funktioner hertil. Arealer der ikke udnyttes skal henstå i naturtilstand, og må kun indhegnes i den grad, det er påkrævet for at sikre drikkevandskvaliteten.
  • Detailområde F udlægges til erhverv og rekreative formål.
  • Detailområde G udlægges til stenbrud / erhvervsområde
 
Eksisterende forhold

Området er bebygget og rummer Nuuk Lufthavn.

 
Bebyggelse

Bebyggelse og anlæg inden for området skal respektere Trafik‐ og Byggestyrelsens ”Bestemmelser for civil luftfart”.

Bebyggelse skal overholde hindringsbegrænsede zone.

Bebyggelse og anlæg skal udformes med hensyntagen til at området er visuelt eksponeret

 
Restrummelighed

Området er ca. 295 ha og rummer mulighed for en udvidelse af landingsbanen til 2.200 meter samt etablering af nødvendige faciliteter til opgradering af lufthavnen til atlantlufthavn og erhvervsarealer.

 
Trafik og Teknisk Forsyning

Under den nordlige forlængelse af landingsbaneanlægget skal der sikres mulighed for tunnelforbindelser for såvel motoriserede køretøjer samt for gående, cyklister m.v. for at fastholde gode forbindelser til hhv. Qinngorput bydelen og de omkringliggende rekreative arealer øst for lufthavnen fra Nuuk og Nuussuaq bydelene.

Alternativt til en tunnelforbindelse kan der i stedet sikres mulighed for etablering af en primærvej nord omkring selve landingsbaneanlægget. Dog kun hvis dette ikke vil medføre en betydelig meranlægsudgift for Kommuneqarfik Sermersooq.

De rekreative stier nord om landingsbanen skal bibeholdes.

I forbindelse med omlægningen af vejen fra Qinngorput er det muligt at etablere en rentvandsledning, således at Qinngorput-netværket forbindes med det nye vandværk

I detailområde E kan placere et vandværk i forbindelse med Malene Sø. Den endelige placering af vandværk sker i samråd mellem Kommuneqarfik Sermersooq og Nukissiorfiit

 
Bevaringshensyn Ingen særlige bestemmelser 
Klausulerede zoner

Bestemmelser for sikkerhedszoner omkring højspændingsmaster skal respekteres ved, at der inden for et område af 15 meter fra hvert masteben ikke må opstilles nye elektriske hegn, autoværn af metal eller andre elektriske ledende systemer.

Bestemmelser i forbindelse med sikkerhedszonen omkring lufthavnen skal respekteres. Bebyggelse og anlæg i området skal respektere retningslinjerne for støjzonen i forbindelse med lufthavnen. Arealer omfattet af støjzonen omkring lufthavnen (700 m fra landingsbanen) må ikke anvendes til støjfølsomme formål, herunder boligformål.

Bebyggelse og anlæg skal respektere lufthavnens krav til hindringsfrie luftrum. Nye bebyggelser og anlæg må ikke gennembryde disse.

 
Etaper

Detailområde A kan ved vedtagelse af kommuneplantillæg udbygges til en 2200m landingsbane.

Tekniske anlæg og infrastrukturanlæg i alle detailområder er muligt på baggrund af dette kommuneplantillæg.

Igangsættelse af byggeri i detailområderne B, C, D, E og F kræver udarbejdelse af et nyt kommuneplantillæg.

Før en ibrugtagning af detailområderne C og D forventes det at der skal foretages en større nedsprængning af arealerne.

Af hensyn til landingsbanen skal der i detailområde G efterlades en sikkerhedszone mod sydvest således, at der friholdes et areal i naturtilstand mellem lufthavnssikringskant og sprængningsarealets sydvestlige kant.

 
Særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser 

Sidst redigeret 9-9-2018


WEB by COWI