Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser for områdetyper A-E Kortsøgning

Du er her: Regler for byer og bygder Delområder Vedtaget 3E5

3E5  Nuuk Lufthavn

Lokation - by/bygd Nuuk 
Formål Tekniske anlæg og infrastruktur 
Anvendelse generelt Tekniske anlæg og infrastrukturanlæg 
Anvendelse

Området er udlagt til lufthavn i form af landingsbane samt service- og erhvervsmæssige anlæg.

Der kan i området drives særligt forurenende virksomhed.

I detailområderne B, C og D er det tilladt at udsprænge fjeldhaller.

 
Eksisterende forhold Området er bebygget og rummer Nuuk Lufthavn. Området har et areal på cirka 102,4 ha. 
Bebyggelse

Bebyggelsens kipkote må højst være 18 m. over terræn

Bebyggelse og anlæg skal udformes med hensyntagen til at området er visuelt eksponeret

 
Restrummelighed

Området er ca. 229 ha og rummer mulighed for en udvidelse af landingsbanen til 2.200 meter samt etablering af nødvendige faciliteter til opgradering af lufthavnen til atlantlufthavn og erhvervsarealer.

 
Trafik og Teknisk Forsyning

Der skal sikres mulighed for tunnelforbindelser for såvel motoriserede køretøjer samt for gående mm. under den nordlige forlængelse af landingsbaneanlægget for at fastholde gode forbindelser til hhv. Qinngorput bydelen og til byarealerne og de rekreative arealer øst for lufthavnen fra Nuuk og Nuussuaq bydelene.

Alternativt til en tunnelforbindelse kan der i stedet sikres mulighed for etablering af en primærvej nord om selve landingsbaneanlægget. Dog kun hvis dette ikke vil medføre en betydelig meranlægsudgift for Kommuneqarfik Sermersooq.

De rekreative stier nord om landingsbanen skal i videst mulig udstrækning bibeholdes.

 
Bevaringshensyn Ingen særlige bestemmelser 
Klausulerede zoner Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er omfattet af sikkerhedszonen for lufthavnen. Etablering af byggeri og anlæg kan ikke ske uden godkendelse fra Mittarfeqarfiit. 
Særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser 

Sidst redigeret 15-12-2017


WEB by COWI