Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser for områdetyper A-E Kortsøgning

Du er her: Regler for byer og bygder Delområder Vedtaget 3E5

3E5  Nuuk Lufthavn

Lokation - by/bygd Nuuk 
Formål Tekniske anlæg og infrastruktur 
Anvendelse generelt Tekniske anlæg og infrastrukturanlæg 
Anvendelse

Området er udlagt til lufthavn i form af landingsbane samt service- og erhvervsmæssige
anlæg.

Der kan i området drives særligt forurenende virksomhed.

I detailområderne C og D er det tilladt at udsprænge fjeldhaller.

Delområdet inddeles i detailområderne A-G:

  • DETAILOMRÅDE A må kun anvendes til start- og landingsbane / rullebaner / standpladser / flyvesikkerhedsmæssige anlæg / infrastruktur såsom vejanlæg og forsyningsledninger og master til indflyvningslys. Uudnyttede arealer skal henstå i naturtilstand. I indsejlingen i den sydlige del er der en eksisterende båke, der skal flyttes eller på anden vis sikres i samarbejde med de relevante myndigheder på området.
  • DETAILOMRÅDE B må kun anvendes af lufthavnens koncessionshaver til lufthavnsformål / rullevej / taxiway / standpladser / hotel / terminal / hangarer / værksteder / brandøvelsesplads / omladeplads til brændstof / parkering mv. Evt. fremtidige brændstoflagertanke kan placeres i forbindelse med omladepladsen såfremt de gældende regler og sikkerhedsmæssige forhold overholdes. Der udlægges et areal til ekstra parkeringspladser, i så fald et fremtidigt behov
    opstår. Adgang til eksisterende bygning B-2580 skal sikres.
  • DETAILOMRÅDE C OG D må kun anvendes til lufthavnsformål / erhverv mv. samt til infrastruktur og tekniske anlæg såsom vejanlæg, og forsyningsledninger - uudnyttede arealer skal henstå i naturtilstand. Fjeldpartier kan bortsprænges. Nedsprængningen må ikke efterlade området med uhensigtsmæssige kanter og skal være egnet til sneoplag langs vejen. Sprængningsprofilen skal godkendes af Kommuneqarfik Sermersooq. Detailområderne må ikke anvendes til formål, der tiltrækker fugle. Før nu bebyggelse skal der udarbejdes detaljerede bestemmelser for områderne.
  • DETAILOMRÅDE E udlægges til teknik og infrastruktur i form af et nyt vandværk og de påkrævede tilknyttede funktioner hertil. Arealer der ikke udnyttes skal henstå i naturtilstand, og må kun indhegnes i den grad, det er påkrævet for at sikre drikkevandskvaliteten.
  • DETAILOMRÅDE F udlægges til erhverv, hotel og rekreative formål. Arealer der ikke udnyttes skal henstå i naturtilstand. 
  • DETAILOMRÅDE G udlægges til stenbrud / erhvervsområde. Arealer der ikke udnyttes skal henstå i naturtilstand, og må kun indhegnes i den grad, det er påkrævet for offentlighedens sikkerhed. Alle stenbrud og sprængninger grænsende op til delområdet, og som er aktive efter sommeren 2023, skal undersøges af lufthavnens koncessionshaver, om de er til fare for lufthavnsdriften. 
 
Eksisterende forhold

Området er bebygget og rummer Nuuk Lufthavn.

 
Bebyggelse

Der udlægges 5 byggefelter i detailområde B og et enkelt i detailområde E

Bebyggelse og anlæg skal respektere lufthavnens krav til hindringsfrie zoner. Nye bebyggelser
og anlæg må ikke gennembryde disse.

Bebyggelse kan i detailområde E opføres i op til 2 etager, under forudsætning af at 3.2 kan
overholdes.

Bebyggelse og anlæg inden for området skal godkendes af lufthavnens koncessionshaver

Bebyggelse og anlæg skal udformes med hensyntagen til at området er visuelt eksponeret.

 
Restrummelighed

Området er ca. 296,7 ha og rummer mulighed for en udvidelse af landingsbanen op til 2200 m samt
etablering af nødvendige faciliteter til opgradering af lufthavnen til atlantlufthavn og erhvervsarealer.

 
Trafik og Teknisk Forsyning

Nord for landingsbanen skal der etableres en primærvej. Denne primærvej skal inkludere adskilt fortov og cykelsti for således at fastholde gode og sikre forbindelser for såvel motoriserede køretøjer samt for gående, cyklister m.v.

Anvendelse af de rekreative stier og snescootersporet nord om landingsbanen skal sikres.

I forbindelse med omlægningen af vejen fra Qinngorput er det muligt at etablere en rentvandsledning, således at Qinngorput-netværket forbindes med det nye vandværk

I detailområde E kan placeres et vandværk i forbindelse med Malene sø. Den endelige placering af vandværk sker i samråd mellem Kommuneqarfik Sermersooq og Nukissiorfiit

 
Bevaringshensyn

Ingen særlige bestemmelser

 
Klausulerede zoner

Bestemmelser for sikkerhedszoner omkring højspændingsmaster skal respekteres ved, at der inden for et område af 15 m fra hvert masteben ikke må opstilles nye elektriske hegn, autoværn af metal eller andre elektriske ledende systemer.

Bestemmelser i forbindelse med sikkerhedszonen omkring lufthavnen skal respekteres. Bebyggelse og anlæg i området skal respektere retningslinjerne for støjzonen i forbindelse med lufthavnen. Arealer omfattet af støjzonen omkring lufthavnen (700 m fra landingsbanen) må ikke anvendes til støjfølsomme formål, herunder boligformål.

Bebyggelse og anlæg skal respektere lufthavnens krav til hindringsfrie zoner. Nye bebyggelser og anlæg må ikke gennembryde disse.

 
Byfornyelse

B-1840 kan byfornyes eller saneres

 
Etaper

Ingen særlige bestemmelser

 
Særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser 

Sidst redigeret 14-10-2020


WEB by COWI