Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser for områdetyper A-E Kortsøgning

Du er her: Regler for byer og bygder Delområder Vedtaget 3E5

3E5  Nuuk Lufthavn

Lokation - by/bygd Nuuk 
Formål Tekniske anlæg og infrastruktur 
Anvendelse generelt Tekniske anlæg og infrastrukturanlæg 
Anvendelse

2.1 Området er udlagt til lufthavn i form af landingsbane samt service- og erhvervsmæssige
anlæg.
2.2 Der kan i området drives særligt forurenende virksomhed.
2.3 I detailområderne C og D er det tilladt at udsprænge fjeldhaller.
2.4 Delområdet inddeles i detailområderne A-G:

 • DETAILOMRÅDE A må kun anvendes til start- og landingsbane / rullebaner / standpladser /
  flyvesikkerhedsmæssige anlæg / infrastruktur såsom vejanlæg og forsyningsledninger.
  Uudnyttede arealer skal henstå i naturtilstand.
 • DETAILOMRÅDE B må kun anvendes af lufthavnens koncessionshaver til lufthavnsformål /
  rullevej/ taxiway / standpladser / hotel / terminal / hangarer / værksteder/ brændstofstanke /
  parkering mv.
 • DETAILOMRÅDE C OG D må kun anvendes til lufthavnsformål / erhverv mv. samt til infrastruktur
  og tekniske anlæg såsom vejanlæg, og forsyningsledninger - uudnyttede arealer skal henstå i
  naturtilstand. Fjeldpartier kan bortsprænges. Detailområderne må ikke anvendes til formål, der
  tiltrækker fugle.
 • DETAILOMRÅDE E udlægges til teknik og infrastruktur i form af et nyt vandværk og de
  påkrævede tilknyttede funktioner hertil. Arealer der ikke udnyttes skal henstå i naturtilstand, og
  må kun indhegnes i den grad, det er påkrævet for at sikre drikkevandskvaliteten.
 • DETAILOMRÅDE F udlægges til erhverv, hotel og rekreative formål.
 • DETAILOMRÅDE G udlægges til stenbrud / erhvervsområde
 
Eksisterende forhold

Området er bebygget og rummer Nuuk Lufthavn.

 
Bebyggelse

3.1 Der udlægges 5 byggefelter i detailområde B og et enkelt i detailområde E
3.2 Bebyggelse skal overholde hindringsbegrænsede zone.
3.3 Bebyggelse kan i detailområde B opføres i op til kote 100 oh.
3.4 Bebyggelse kan i detailområde E opføres i op til 2 etager, under forudsætning af at 3.2 kan
overholdes.
3.5 Bebyggelse og anlæg inden for området skal godkendes af lufthavnens koncessionshaver
3.6 Bebyggelse og anlæg skal udformes med hensyntagen til at området er visuelt eksponeret.

 
Restrummelighed

Området er ca. 295 ha og rummer mulighed for en udvidelse af landingsbanen til 2200 m samt
etablering af nødvendige faciliteter til opgradering af lufthavnen til atlantlufthavn og erhvervsarealer.

 
Trafik og Teknisk Forsyning

7.1 Under den nordlige forlængelse af landingsbaneanlægget skal der sikres mulighed for
tunnelforbindelser for såvel motoriserede køretøjer samt for gående, cyklister m.v. for at
fastholde gode forbindelser til hhv. Qinngorput bydelen og de omkringliggende rekreative
arealer øst for lufthavnen fra Nuuk og Nuussuaq bydelene.
7.2 Alternativt til en tunnelforbindelse kan der i stedet sikres mulighed for etablering af en primærvej
nord omkring selve landingsbaneanlægget. Dog kun hvis dette ikke vil medføre en betydelig
meranlægsudgift for Kommuneqarfik Sermersooq.
7.3 De rekreative stier nord om landingsbanen skal bibeholdes.
7.4 I forbindelse med omlægningen af vejen fra Qinngorput er det muligt at etablere en
rentvandsledning, således at Qinngorput-netværket forbindes med det nye vandværk
7.5 I detailområde E kan placeres et vandværk i forbindelse med Malene sø. Den endelige
placering af vandværk sker i samråd mellem Kommuneqarfik Sermersooq og Nukissiorfiit

 
Bevaringshensyn

Ingen særlige bestemmelser

 
Klausulerede zoner

6.1 Bestemmelser for sikkerhedszoner omkring højspændingsmaster skal respekteres ved, at der
inden for et område af 15 m fra hvert masteben ikke må opstilles nye elektriske hegn, autoværn
af metal eller andre elektriske ledende systemer.
6.2 Bestemmelser i forbindelse med sikkerhedszonen omkring lufthavnen skal respekteres.
Bebyggelse og anlæg i området skal respektere retningslinjerne for støjzonen i forbindelse med
lufthavnen. Arealer omfattet af støjzonen omkring lufthavnen (700 m fra landingsbanen) må
ikke anvendes til støjfølsomme formål, herunder boligformål.
6.3 Bebyggelse og anlæg skal respektere lufthavnens krav til hindringsfrie zone luftrum. Nye
bebyggelser og anlæg må ikke gennembryde disse.

 
Byfornyelse

B-1840 kan byfornyes eller saneres

 
Etaper

Ingen særlige bestemmelser

 
Særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser 

Sidst redigeret 21-12-2019


WEB by COWI