Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser for områdetyper A-E Kortsøgning

Du er her: Regler for byer og bygder Delområder Vedtaget 4A7

4A7  Boligområde ved Mitsimmavik

Lokation - by/bygd Nuuk 
Formål Boligformål 
Anvendelse generelt Boligområder 
Anvendelse

Delområde 4A7-2

Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i form af forskellige boligtyper. Delområdet opdeles i detailområderne 1-6:

Kommunalbestyrelsen kan tillade, at der i delområdet kan drives virksomhed, som liberalt erhverv, så længe kommunens overordnede retningslinjer overholdes.

DETAILOMRÅDE 1

Udlægges til boligformål: Etage- og rækkehuse.

DETAILOMRÅDE 2

Udlægges til boligformål: Enfamiliehuse.

DETAILOMRÅDE 3

Udlægges til boligformål: Rækkehuse.

DETAILOMRÅDE 4:

Udlægges til boligformål: Etagehuse.

DETAILOMRÅDE 5:

Udlægges til institutionsformål: Børnehave og/eller lignende.

DETAILOMRÅDE 6:

Udlægges til kyststi og rekreative aktiviteter i øvrigt.

 
Bebyggelse

Bebyggelse skal fremstå som en samlet helhed, der følger de udlagte byggefelter, jf. bilag 3. Bebyggelsen kan opføres til en maksimal kipkote, i henhold til bilag 3.

Særligt for detailområderne:

l DETAILOMRÅDE 1, udlægges byggefelt 1-3 (begge inkl.) til etagehuse. Etagehusene kan opføres i op til 4 etager, med udnyttet underetage. Hvert byggefelt har en maksimal rummelighed på 8 boliger.

Byggefelterne 4 og 5 udlægges til rækkehusbebyggelse, for hvert byggefelt kan der opføres 4 boliger, i 2 etager.

DETAILOMRÅDE 2 udlægges til enfamiliehuse. Der udlægges 9 byggefelter, hvor bebyggelse kan opføres i 2 etager, eller i forskudte plan.

DETAILOMRÅDE 3 udlægges til rækkehusbebyggelse. Der udlægges 5 byggefelter, hvor der samlet kan opføres 24 boliger i 2,5 etage.

DETAILOMRÅDE 4 udlægges til etagehusbebyggelse. Byggefelt 20-24 (begge inkl.) udlægges til etagehusbebyggelse i 4 etager, med udnyttet underetage.

Byggefelt 25 og 26 udlægges til etagehusbebyggelse i 3 etager, med udnyttet underetage.

Byggefelt 27-31 (begge inkl.) udlægges til etagehusbebyggelse i 3 etager, med udnyttet underetage. Hvert byggefelt med en restrummelighed på 10 boliger.

l DETAILOMRÅDE 5 udlægges et byggefelt (nr. 32) til institutionsformål som daginstitution. Bebyggelsen kan opføres i 2 etager.

l delområdets rekreative DETAILOMRÅDE (6) , kan der opføres mindre sekundære bygninger, og opstilles inventar i øvrigt, som understøtter et aktivt udeliv, som f.eks. læ-shelters, stativer til kajakker o.lign.

Foruden byggefelterne, kan der i alle detailområder, opføres mindre bebyggelser til tekniske anlæg, dagrenovation, cykelskure mm., med et maksimalt fodaftryk på 40 m2.

 
Restrummelighed

Delområdet 4A7-2 Området er på ca. 10,2 ha.

Området har en restrummelighed på 167 boliger, svarende til ca. 25.000 m2 afhængigt af bebyggelsens endelige udformning.

Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet, regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.

 
Trafik og Teknisk Forsyning

Området vejbetjenes fra Aqqusineq Dronning Margrethe ll.

 
Bevaringshensyn

Ingen særlige hensyn.

 
Klausulerede zoner

Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse.

Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 127,5 og veje ikke må anlægges over kote 121,5.

Området er omfattet af sikkerhedszone for sprængstofdepotet. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for sikkerhedszonen.

Sikkerhedszonen omkring sprængstofdepotet skal respekteres ved færdsel i området, dog vil der fortsat være offentlig adgang til den del af området der ikke er indhegnet.

 
Byfornyelse

Ingen særlige hensyn

 
Etaper

Ingen særlige bestemmelser

 

Sidst redigeret 21-12-2019


WEB by COWI