Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser for områdetyper A-E Kortsøgning

Du er her: Regler for byer og bygder Delområder Vedtaget 4B4

4B4  Erhvervsområde nordøst for lufthavnen

Lokation - by/bygd Nuuk 
Formål Erhvervs- og havneformål 
Anvendelse generelt Erhvervs- og havneområder 
Anvendelse

Området er udlagt til erhvervs- og havneformål, der kan anvendes til offentlige funktioner og anlæg.
Herunder oplag og deponi, samt anlæg og aktiviteter inden for bygge- og anlægssektoren, der har særlige beliggenhedskrav.
Den indendørs skydebane skal fortrinsvis tildeles en lokal forening. Foreningen kan ikke nægte offentlige institutioner medlemskab og brug af skydebanen.
På sigt kan kommunen vælge at et eller flere af byggefelterne 2-8 til private aktører.
Endvidere kan området anvendes til kommunal materiel- og maskingård, mens der i området syd for adgangsvejen skal anlægges offentlige parkeringspladser i tilknytning til de rekreative funktioner i området.
Byggefelt 1, 7 og 8 kan alene anvendes til havneformål med kaj- og pieranlæg, samt terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter med oplag.
Byggefelterne 2 - 6 og 10, kan anvendes til erhvervsmæssige formål inden for kontor,
entreprenørvirksomhed, industri, lager, håndværk, værksted, produktion og transport, samt til oplag og deponi.
Byggefelt 9, kan alene anvendes til fritids formål i form af en indendørs skydebane.
Byggefelter til p-pladser skal alene anvendes til offentlig parkering.
Bygninger må ikke anvendes til beboelse. Arealer der ikke anvendes til bebyggelse, anlæg og veje mv. skal bevares i naturtilstand. Ubebyggede arealer skal holdes ryddelige. Såfremt brugen af et areal er til gene for omgivelserne, eller anvendelsen på anden måde betinger det, kan Kommunalbestyrelsen kræve at området indhegnes.

 
Eksisterende forhold

Området er ubebygget og har et areal på cirka 12,1 ha.

 
Bebyggelse

Det enkelte byggefelt må ikke overstige en bebyggelsesprocent på 50 %.
Bygherre skal selv forestå byggemodningsudgifter.
Bebyggelse kan opføres i op til 2 etager. Ny bebyggelse skal udformes under hensyntagen til områdets landskabelige beliggenhed.
Der kan ske opfyldning af de nødvendige vandarealer. Opfyldningen skal efterlade arealet med et let skrående plan. Opfyldningen skal ske efter en samlet plan godkendt af Kommuneqarfik Sermersooq.

 
Restrummelighed

Området er på ca. 18 ha Når byggefelterne 1-10 i nærværende kommuneplantillæg er udnyttet, regnes området for fuldt udbygget uden restrummelighed.

 
Trafik og Teknisk Forsyning

Området skal vejbetjenes fra adgangsvejen, der tilsluttes lufthavnsvejen "Siaqqinneq".
Der skal gennem området sikres vejforbindelse til delområde 4E1, som vist i princippet på Bilag 2 og 3. Der tillades ændringer vejføring samt byggefelter, hvis det - pba. teknisk undersøgelse - viser sig at den illustrerede vejføring ikke er optimal.

 
Bevaringshensyn

Ingen særlige bestemmelser

 
Klausulerede zoner

Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen.

 
Særlige bestemmelser

Ingen særlige bestemmelser

 

Sidst redigeret 28-6-2017


WEB by COWI