Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser for områdetyper A-E Kortsøgning

Du er her: Regler for byer og bygder Delområder Vedtaget 4C2

4C2  Anstalt nordøst for lufthavnen

Lokation - by/bygd Nuuk 
Formål Centerformål 
Anvendelse generelt Områder til fælles formål 
Anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af skole, institutioner, kultur- og idrætsfaciliteter og lignende offentlige formål. 
Eksisterende forhold Området er ubebygget og har et areal på cirka 12,1 ha. 
Bebyggelse Ny bebyggelse kan opføres i op til 4 etager. Ny bebyggelse skal udformes under hensyntagen til områdets landskabelige beliggenhed. 
Restrummelighed Området har en restrummelighed på 12.000 m² afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed. 
Trafik og Teknisk Forsyning Området vejbetjenes fra den nye adgangsvej, som er tilsluttet lufthavnsvejen. 
Bevaringshensyn Frie fjeldpartier og grønne områder mellem bygningerne skal bevares og må ikke anvendes til oplag af affald o.l. Der skal sikres stiforløb gennem området. 
Klausulerede zoner Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 127,5 og veje ikke må anlægges over kote 121,5. Området er omfattet af sikkerhedszone omkring anstalten. Der udlægges en cirka 100 m bred sikkerhedszone omkring perimetermuren. 
Særlige bestemmelser Der kan anlægges ny anstalt i området. 

Sidst redigeret 3-4-2017


WEB by COWI