Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser for områdetyper A-E Kortsøgning

Du er her: Regler for byer og bygder Delområder Vedtaget 4E1

4E1  Sprængstofmagasin i Niaqornannguaq syd

Lokation - by/bygd Nuuk 
Formål Tekniske anlæg og infrastruktur 
Anvendelse generelt Tekniske anlæg og infrastrukturanlæg 
Anvendelse

Området er udlagt til tekniske anlæg i form af sprængstofdepot med mulighed for opmagasinering af eksplosive stoffer og genstande.
Bygninger må ikke anvendes til beboelse.
Arealer der ikke er udlagt til sprængstofdepot og veje mv. skal bevares i naturtilstand.
Ubebyggede arealer skal holdes ryddelige. Såfremt brugen af et areal er til gene for omgivelserne, eller anvendelsen på anden måde betinger det, kan Kommunalbestyrelsen kræve at området indhegnes.

 
Eksisterende forhold

Området er ubebygget og har et areal på cirka 7,5 ha.

 
Bebyggelse

Opførelse af bebyggelse, samt etablering af anlæg må kun ske inden for det fastlagte byggefelt, som vist på Bilag 3.
Bebyggelse kan opføres i op til 1 etage. Ny bebyggelse skal udformes under hensyntagen til områdets landskabelige beliggenhed.
Der må opføres bygninger og anlæg, som er nødvendige for forsvarlig sprængstofshåndtering. I området kan der opføres stålmagasiner til opbevaring af sprængstoffer og der kan anlægges jord- eller sprængstensvold, i det omfang der er nødvendigt af hensyn til sikkerheden.

 
Restrummelighed

Når byggefeltet i nærværende kommuneplantillæg er udnyttet, regnes området for fuldt udbygget uden restrummelighed.

 
Trafik og Teknisk Forsyning

Området skal vejbetjenes fra adgangsvejen, der tilsluttes lufthavnsvejen "Siaqqinneq", gennem delområde 4B4.
Der skal endvidere sikres areal til rekreative stier og spor gennem området, som vist i princippet på Bilag 2 og 3.
Inden for delområdets kan der opføres tekniske anlæg til områdets forsyning. Anlæggene skal placeres og udformes under hensyntagen til bebyggelsen og de ubebyggede arealer.

 
Bevaringshensyn

Ingen særlige bestemmelser

 
Klausulerede zoner

Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 127,5 og veje ikke må anlægges over kote 121,5.
Der er fastsat en sikkerhedszone for sprængstofdepotet i forhold til en maksimal opbevaring af eksplosive stoffer og genstande i sprængstofdepotet.
I tilfælde hvor sprængstofdepotet er fuldt dækket af faste fjeldpartier, må sikkerhedsafstanden til bebyggelser med videre og veje halveres i de retninger, hvor der opnås fuld dækning.
Der er fastsat en sikkerhedszone på hhv. 1380 m og 690 m omkring sprængstofdepotet.
Der vil fortsat være offentlig adgang til den del af området der ikke er indhegnet.
Ved en flytning af sprængstofdepotet bortfalder sikkerhedszonen.

 
Særlige bestemmelser

Ingen særlige bestemmelser

 

Sidst redigeret 28-6-2017


WEB by COWI