Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser for områdetyper A-E Kortsøgning

Du er her: Regler for byer og bygder Delområder Vedtaget 4E2

4E2  Nuuk, Qinngorput / Niaqornannguaq

Vedtagelsesdato 5. juni 2018 
Lokation - by/bygd Nuuk 
Formål Tekniske anlæg og infrastruktur 
Anvendelse generelt Tekniske anlæg og infrastrukturanlæg 
Anvendelse

Området er udlagt til tekniske anlæg i form af antenne- og serviceanlæg for telekommunikation. Bygninger i området må ikke anvendes til beboelse.

Arealer, der ikke er udlagt til antenne anlæg, og veje mv. skal bevares i naturtilstand.

Ubebyggede arealer skal holdes ryddelige. Såfremt brugen af et areal er til gene for omgivelserne, eller anvendelsen på anden måde betinger det, kan Kommunalbestyrelsen kræve at området indhegnes.

 
Bebyggelse

Opførelse af bebyggelse, samt etablering af anlæg må kun ske inden for de fastlagte byggefelter, som vist på Bilag 2.

Bebyggelse kan opføres i op til 1 etage. Bebyggelse skal udformes under hensyntagen til områdets
landskabelige beliggenhed.

Der må opføres bygninger og anlæg, som er nødvendige for drift af antenne anlæg for telekommunikation.
Der kan endvidere opføres teknik og service bygninger nødvendige for drift af og tilsyn med anlægget.

 
Restrummelighed

Når byggefelterne i nærværende kommuneplantillæg er udnyttet, regnes området for fuldt udbygget uden
restrummelighed.

 
Trafik og Teknisk Forsyning

Området skal vejbetjenes fra adgangsvejen, gennem delområde 4B4.

Der skal endvidere sikres areal til rekreative stier og spor gennem området, som vist i princippet på Bilag 2.

Inden for delområdet kan der opføres tekniske anlæg til områdets forsyning. Anlæggene skal placeres og
udformes under hensyntagen til bebyggelsen og de ubebyggede arealer.

 
Bevaringshensyn

Placering af bygninger og anlæg skal gennemføres med respekt og omtanke for det omgivende landskab.

 
Klausulerede zoner

Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er
beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger
og andre anlæg ikke må opføres over kote 127,5 og veje ikke må anlægges over kote 121,5.


Der er fastsat en sikkerhedszone for sprængstofdepot i delområde 4E1 i forhold til en maksimal opbevaring
af eksplosive stoffer og genstande i sprængstofdepotet. I tilfælde, hvor sprængstofdepotet er fuldt dækket af
faste fjeldpartier, må sikkerhedsafstanden til bebyggelser med videre og veje halveres i de retninger, hvor
der opnås fuld dækning. Der er fastsat en sikkerhedszone på hhv. 1380 m og 690 m omkring
sprængstofdepotet. Der vil fortsat være offentlig adgang til den del af området der ikke er indhegnet. Ved en
flytning af sprængstofdepotet bortfalder sikkerhedszonen.

 
Byfornyelse

Ingen særlige bestemmelser

 
Etaper

Ingen særlige bestemmelser

 

Sidst redigeret 20-6-2018


WEB by COWI