Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser for områdetyper A-E Kortsøgning

Du er her: Regler for byer og bygder Delområder Vedtaget K39

K39  Itilleq (øst for Qeqertannguaq)

Lokation - by/bygd Nunaannaq 
Formål Hytter, fritidshuse mv. 
Anvendelse generelt Områder til fritidshytter, fritidshuse mv. 
Anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til fritidshytter og sommerhuse, der ikke har status af helårsbeboelse. I området kan der også i begrænset omfang etableres turisthytter samt fangsthytter og overlevelseshytter, så længe antallet ikke ændrer på områdets overordnede anvendelse som område til fritidshytter og sommerhuse m.v.Der kan etableres anlæg, som kan anvendes til aktivitet af mindre erhvervsmæssig karakter i form af for eksempel tørrestativ, rygeovn, havebrug og lignende, så længe dette er til eget brug. Disse anlæg skal etableres i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte. 
Eksisterende forhold Området er delvist bebygget. 
Bebyggelse Nye hytter skal opføres med minimum 60 meter til nærmeste nabohytte. Fritidshytter og sommerhuse må opføres i maksimum 1½ etage, hvilket svarer til en etage med udnyttet tagetage, og ikke gives en større højde end 6 meter til kip. Nye hytter må have et grundareal på maks. 40 m².Fundamenter må maksimum have en højde på 1 meter ved laveste sokkeldel. Bebyggelsen skal løbende vedligeholdes, så de ikke virker unødigt skæmmende på omgivelserne. 
Restrummelighed Området har et areal på cirka 203 ha. Området har en restrummelighed på cirka 3 hytter afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed. 
Trafik og Teknisk Forsyning Der må ikke anlægges veje, kørespor, stier, anløbsbroer eller fælles tekniske forsyningsanlæg. Tekniske forsyningsanlæg må kun etableres som små selvstændige anlæg i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte. Det kan eksempelvis være generatorer samt solceller eller andre anlæg til energiproduktion. Alle mindre anlæg må kun etableres, så de ved anvendelse ikke er til gene for naboer med støj, røg, lugt, rystelser eller på anden vis.Fast affald skal enten forbrændes eller tages med. Afbrændingen skal foretages på en sådan måde, at den ikke indebærer risiko for omkringliggende bygninger eller natur eller er til gene for andre. Til natrenovation kan anvendes toiletspande, hvor indholdet tømmes direkte i havet, komposteres eller bortledes på en sådan måde, at det ikke er til gene for andre eller det omgivende miljø. For eksisterende huse, der er forsynet med kloset, skal spildevandet bortskaffes tilsvarende. 
Bevaringshensyn Ingen særlige bestemmelser 
Klausulerede zoner Ingen særlige bestemmelser 
Særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser 

Sidst redigeret 3-4-2017


WEB by COWI