Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser for områdetyper A-E Kortsøgning

Du er her: Regler for byer og bygder Delområder Vedtaget L2

L2  Itinnera

Lokation - by/bygd Nunaannaq 
Formål Særlige rekreative områder 
Anvendelse generelt Områder af særlig rekreativ karakter 
Anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til bebyggelse og anlæg i tilknytning til fritidsformål i områder af særlig rekreativ karakter. Området må ikke anvendes til andre formål end lejrskole og en overnatningshytte. 
Eksisterende forhold Området har et areal på cirka 80 ha. Området er delvist bebygget. 
Bebyggelse Bebyggelse kan opføres med en afstand på minimum 30 meter til nærmeste nabohytte eller anden form for bebyggelse. Al bebyggelse og anlæg skal løbende vedligeholdes, så det ikke virker unødigt skæmmende på omgivelserne. 
Restrummelighed Ingen særlige bestemmelser 
Trafik og Teknisk Forsyning Der kan anlægges veje, kørespor og stier i tilknytning til anlæg og bebyggelse. Der kan etableres tekniske forsyningsanlæg til henholdsvis el, vand og kloakering til de enkelte områders lokale forsyning. Etablering af anlæg til ferskvandsindvinding og spildevandsudledning samt større energiforsyningsanlæg må kun ske efter tilladelse fra Naalakkersuisut. Dertil kan der etableres tekniske forsyningsanlæg, som eksempelvis generatorer samt solceller eller andre anlæg til energiproduktion, i umiddelbar tilknytning til enkelte hytter.Forskellige typer anlæg, der ikke er direkte tilknyttet områdets anlæg til rekreative formål, må ikke etableres, så de ved anvendelse kan være til gene for naboer med støj, røg, lugt, rystelser eller på anden vis.Fast affald skal enten forbrændes eller tages med. Afbrændingen skal foretages på en sådan måde, at den ikke indebærer risiko for omkringliggende bygninger eller natur eller er til gene for andre. Til natrenovation kan anvendes toiletspande, hvor indholdet tømmes direkte i havet, komposteres eller bortledes på en sådan måde, at det ikke er til gene for andre eller det omgivende miljø. For eksisterende huse, der er forsynet med kloset, skal spildevandet bortskaffes tilsvarende. 
Bevaringshensyn Stien langs transportdrageren ned til stranden skal opretholdes. 
Klausulerede zoner Ingen særlige bestemmelser 
Særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser 

Sidst redigeret 3-4-2017


WEB by COWI