Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser for områdetyper A-E Kortsøgning

Du er her: Regler for byer og bygder Delområder Vedtaget O8

O8  VILDMARK, OUTDOOR TURISMEAKTIVITETER

Lokation - by/bygd Nunaannaq 
Formål Friholdte områder 
Anvendelse generelt Områder, der friholdes 
Anvendelse

Området er udlagt til uberørte naturområder med minimum fem kilometer fra et indgreb med anlæg eller bebyggelse af permanent karakter.
Området er udlagt til aktiviteter af særlig rekreativ karakter, med mere specifikt anvendelse som koncessionsområde for outdoor turismeaktiviteter som heliskiing, skitouring, langrendsløb, sneskoture, hundeslædekørsel, snescooterkørsel, vandring, klatring og bjergbestigning, is og gletsjerklatring, is og gletsjervandring mm.
Der kan etableres midlertidige base camps og teltpladser i området, så længe antallet og omfanget af disse ikke ændrer på områdets overordnede karakter som vildmark. Ved placering af camps og teltpladser, skal der i hvert enkelt tilfælde ske en nøje vurdering af forholdene i henhold til gældende lokale og internationale beskyttelsesinteresser, så der søges en minimal påvirkning af dyre- og planteliv.

 
Bebyggelse

Der kan i begrænset omfang etableres fangsthytter, overlevelseshytter fritids- eller turisthytter i Oområder, så længe antallet og tætheden ikke er i et omfang, der ændrer på delområdets overordnede anvendelse som friholdte områder.

Fangst- og overlevelseshytter skal være offentligt tilgængelige. Fritidshytter må højst have et areal på op til 20 kvadratmeter i etageareal og i 1½ etager i maks. 6 meter.
Turisthytter må højst have et areal på op til 60 kvadratmeter i etageareal og i 1½ etager i maks. 6 meter.
Der skal sikres en afstand på minimum 1000 meter mellem hver hytte.
Den endelige placering af bebyggelse skal ske i dialog med Kommuneqarfik Sermersooq i forbindelse
med at der meddeles arealtildeling og koncession til det enkelte koncessionsområde.

 
Restrummelighed

Området har et samlet areal på ca. 38.400 km2.

 
Trafik og Teknisk Forsyning

Adgang til området sikres vha. helikopter. Benyttes andre motoriserede befordringsmidler må dette kun ske på dertil indrettede kørselskorridorer eller ved forud indhentet tilladelse. Der kan afmærkes vandreruter gennem områderne.

 
Bevaringshensyn

Delområdets karakter som vildmark skal bevares og der må ikke ske forurening af eller skade på; vandløb og elve, endemiske plantearter og terræn i øvrigt.

 
Klausulerede zoner

Ingen særlige bestemmelser

 
Særlige bestemmelser

Ved etablering af camps og teltpladser fastsættes særlige regler for bortskaffelse af fast affald ognatrenovation. 
Koncessionen kan tages i brug så snart alle nødvendige godkendelser er i hænde.

 





Sidst redigeret 11-9-2019


WEB by COWI