Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser for områdetyper A-E Kortsøgning

Du er her: Regler for byer og bygder Delområder Vedtaget O9

O9  Koncessionsområde til sportsfiskeri i Qussuk/Narsarsuaq

Lokation - by/bygd Nunaannaq 
Formål Friholdte områder 
Anvendelse generelt Områder, der friholdes 
Anvendelse

Delområdet udlægges til koncessioneret ørredfiskeri. Anvendelse til koncessioneret
sportsfiskeri med fiskestang efter fjeldørred er ikke til hinder for udøvelsen af alle andre
lovlige aktiviteter indenfor delområdet. Det kunne f.eks. være, men er ikke begrænset til:

- Udøvelse af adventure turisme
- Vandreture/ -turisme
- Fangst og fiskeri som både erhvervs- og fritidsfanger/ -fisker

 
Bebyggelse

Koncessionsrettighedshaver kan i delområdet etablere en midlertidig telt camp.

 
Restrummelighed

Området har et samlet areal på ca. 5 km2

 
Trafik og Teknisk Forsyning

Der kan i mindre omfang etableres stier og landgangsbroer, der dog skal være tilgængelige
for offentligheden.


Omfang, placering og materialevalg i forbindelse med etablering af stier og/eller
landgangsbroer, skal ske i dialog med Kommuneqarfik Sermersooq.


Anlæg må ikke etableres så de ved anvendelse er til unødig gene for omgivelserne med
støj, røg, lugt, rystelser eller på anden vis forurene omgivelserne. Anlæg må kun etableres i hht.
gældende love og regler.


Håndtering af affald og spildevand (inkl. Natrenovation) skal ske i samråd med
Kommuneqarfik Sermersooq, og må under ingen omstændigheder bortskaffes uden forudgående
aftale.

 
Bevaringshensyn

Delområdets karakter som vildmark skal bevares og der må ikke ske forurening af eller skade på
elve, vandløb, plantearter og terræn i øvrigt.

 
Klausulerede zoner

Ingen særlige bestemmelser

 
Byfornyelse

Ingen særlige bestemmelser

 
Etaper

Ingen særlige bestemmelser

 
Særlige bestemmelser

Der må ikke opsættes skilte i forbindelse med et koncessionsområde eller dertil tilknyttede hytter.

 

Sidst redigeret 11-9-2019


WEB by COWI