Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Generelle bestemmelser Indledning Områdetyper Anvendelse Klausulerede zoner Ubebyggede arealer Terrænregulering og sokkelhøjder Sneoplag Sprængninger Vejudlæg Vejbyggelinjer Parkering Slædespor og stier Tilgængelighed Teknisk forsyning Fredning og bevaring Hundehold Containere Bådoplag Altaner Bevaringsværdige bygninger Portnerbolig Generelle bestemmelser for områdetyper A-E Kortsøgning

Terrænregulering og sokkelhøjder

Nybyggeri skal så vidt muligt tilpasses eksisterende terræn. Terrænændringer må kun foretages i det omfang, det er nødvendigt af hensyn til en teknisk og økonomisk forsvarlig gennemførelse af byggeriet. Kommunalbestyrelsen kan dog ved nybyggeri stille krav om terrænregulering for at et område kan afvandes. Der må alene indrettes kælderetage, hvor terrænet på en naturlig måde tilsiger det.

Sokler og fundamenter må ikke gives en større højde, end det er nødvendigt for at holde stueetagen fri af terræn.
I bygder kan tillades højere sokler end i byerne, da snerydning kan være vanskeligt.

Synlige træfundamenter og søjlefundamenter skal som hovedregel beklædes i gavl- og facadelinjen samt males. Der kan dispenseres herfra, hvis det er en del af den overordnet arkitektur. I enkelte tilfælde kan der stilles krav om betonfundamenter og sokler beklædes som ydervægge, for at bebyggelse opnår et ønsket visuelt udtryk.

Sidst redigeret 31-3-2017


WEB by COWI