Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Generelle bestemmelser Indledning Områdetyper Anvendelse Klausulerede zoner Ubebyggede arealer Terrænregulering og sokkelhøjder Sneoplag Sprængninger Vejudlæg Vejbyggelinjer Parkering Slædespor og stier Tilgængelighed Teknisk forsyning Fredning og bevaring Hundehold Containere Bådoplag Altaner Bevaringsværdige bygninger Portnerbolig Generelle bestemmelser for områdetyper A-E Kortsøgning

Ubebyggede arealer

Arealer i byer og bygder, der ikke skal anvendes til bebyggelse eller anlæg, og ikke er omfattet af en arealtildeling til andet formål administreres som ubebygget areal. Ubebygget areal skal henligge uberørt eller i naturtilstand og ryddeligt, uden anlæg, oplag og affald. Afbrænding af affald må ikke finde sted, og anvendelsen af ubebyggede arealer må ikke være til gene for andre.

Offentlighedens adgang til ubebyggede områder skal sikres.
Arealer, der midlertidigt har været anvendt i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde, skal reetableres og henligge i naturtilstand.
Kommunalbestyrelsen kan tillige stille krav om at ubebygget areal gives en udformning, der harmonerer med områdets beliggenhed og fremtræden i byen.
Der kan efter ansøgning meddeles arealtildeling til opsætning af hegn i op til 1,8 meter omkring ubebyggede arealer i tilknytning til erhvervsvirksomheder. Hegn skal udføres i træ eller som trådhegn. Såfremt brugen af et areal skønnes at være til fare eller gene for omgivelserne kan kommunalbestyrelsen stille krav om opsætning af et hegn.

Der kan ved boliger opsættes indhegning om haver/friareal i form af træstakit med en maksimal højde på 1,2 m eller trådhegn med en maksimal højde på 1,8 meter.

Sidst redigeret 25-1-2016


WEB by COWI