Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Hovedstruktur Boligområder Centerstruktur Trafik, teknik- og miljøforhold Erhvervsstruktur Bevaringsinteresse Fokusområder Tasiilaq Bygderne Det åbne land Indsatsområder

Boligområder

Byens boligområder udgør for størstedelens vedkommende de centrale områder i den vestlige del af byen. Boligerne ligger hensigtsmæssigt mellem byens to store fællesområder. En mindre del af boligerne er senere blevet blevet bygget mod nord, ligesom der også ligger boliger umidelbart øst for dalen.

På baggrund af befolknings- og erhvervsudviklingen har kommunalbestyrelsen vurderet, at der ikke er behov for udlæg af nye arealer til boligformål i byen. Sidst redigeret 20-5-2016


WEB by COWI